Main Content

1390 – Next Generation

Nylanseringen av Weidemanns kraftfulla Hoftrac 1380.

Weidemanns 13-serie har under många år varit framgångsrik på marknaden inom områdena jordbruk och hästuppfödning, kommunförvaltning och handel/industri. Modellerna omarbetades under den senaste tiden och det resulterade i modellen 1380 med ett brett urval av konfigurationsmöjligheter; något som vi nu utökat i den nyaste modellen ytterligare till förmån för användbarheten i många olika tillämpningar. Nu har den framgångsrika modellen omarbetats grundligt och nylanserats i samband med övergången till motorer enligt avgaskrav EU steg V. Den nya Hoftrac 1390 är väl avstämd prestandamässigt, exempelvis vad gäller motorisering, axlar och hydraulprestanda, till de respektive arbetsuppgifterna i olika branscher. Tipplasten med rak skopa ligger på mellan 1 610 och 2 100 kg, beroende på maskinens motor och utrustning. Med den nyutvecklade elektroniskt reglerade drivningen ecDrive ges det för användaren utökade insatsmöjligheter och en helt ny körkänsla. Den särskilt rymliga förarplatsen och hytten är också unik i den här maskinstorleksklassen.

Olika motorisering för optimal prestandautveckling.

1390 finns hädanefter tillgänglig med tre olika motorer från Yanmar. Ingångsmotorn har 18,4 kW/25 hk och den större varianten 33,3 kW/45,3 hk. Dessutom finns det en kraftfullare motor med en effekt på 40,1 kW/54,5 hk.

Den nya inträdesmotorn ska enligt tillverkaren förfoga över prestanda som ligger högre än denna effektklass. Men hur kan det vara fallet frågar man sig säkert. Lösningen består av den av Weidemann exklusivt nyutvecklade elektroniskt reglerade drivningen. Den så kallade ecDrive (Electronic Controlled Drive) möjliggör också för lägre hästkrafter förhöjda, omfattande prestanda hos maskinen. En ytterligare fördel består i, att motorn på 25 hk uppfyller avgaskrav EU steg V och därför erfordrar den inte någon avgasefterbehandling. Denna motortyp är mycket lämplig för användaren, som kräver mindre drifttimmar från sin maskin. Weidemann erbjuder i denna maskinklass en kombination av högeffektiv drivning och en motor utan avgasefterbehandling.

På de både varianterna med 45,3 och 54,5 hk har avgaskrav EU steg V implementerats genom inbyggnad av ett dieselpartikelfilter (DPF) i kombination med ett dieseloxidationskatalysator (DOC). Fördelen består i, att med denna teknik behöver ingen karbamidlösning (DEF) tillsättas. Hela motorenheten, inklusive avgasefterbehandlingen, kommer från Yanmar, varigenom samtliga komponenter är perfekt avstämda till varandra och maskinen utför regenereringen automatiskt vid motsvarande drifttemperatur. Den mindre motorn erbjuder en högsta hastighet på 20 km/h. För den större motorn kan man välja mellan både 20 och 30 km/h som högsta hastighet. Den kraftfulla arbetshydrauliken för den nya lastaren ligger på 41,6 l/min samt i kombination med större motorer på antingen 49,4 l/min eller som tillval 58,5 l/min. Det nya tillvalet High-Flow har t.o.m. 84 l/min. High-Flow-hydrauliken är perfekt lämpad för att leverera stora hydrauliska prestanda kontinuerligt under lång tid, t.ex. i insats med snöfräs eller stora slåtterredskap eller slagklippare.

För olika dragkrafter kan man på den nya 1390 välja mellan de följande tre axlarna: Tillsammans med standardaxeln T94 med hydrostatisk fyrhjulsdrift utan differentialspärr kan maskinen dessutom utrustas med två planetaxlar PA 940 med valfritt 22,7 eller 26,4 kN inklusive differentialspärr. För dessa axlar är differentialspärren alltid påkopplingsbar vid behov och den verkar till 100 % på fram- och bakaxel. Därigenom garanteras maximalt grepp utan att det har negativ påverkan på bränsleförbrukning eller däcksslitage, så som är fallet på andra system.

Generellt har Weidemann vid omprojekteringen av modell 1390 lagt större vikt på en ännu bättre underhålls- och servicetillgänglighet. För detta kan motorhuven öppnas högt uppåt och samtliga komponenter, som behöver underhållas, är lättillgängligt placerade. Den tippbara förarplatsen omprojektering också för 1390, så att en perfekt åtkomst till all underliggande komponenter garanteras. Följande tekniska komponenter inuti maskinen är nya koncept: Den ledda slang- och kabeldragningen med fästpunkter och hållare såväl som placeringen av säkringar, reläer och styrutrustning sörjer för stor hållbarhet och korta stilleståndstider. I händelse av reparation är dessa snabbt och enkelt utbytbara.

Weidemann ecDrive – den nya elektroniskt reglerade drivningen.

Genom den nya elektroniskt reglerade drivningen ecDrive (Electronic Controlled Drive) kan 1390 köras och användas helt enligt behovet. Weidemann har utvecklat fyra olika speciellt anpassade körlägen. Det automatiska läget står för bekanta 100 % prestanda hos lastaren. I Eco-läget sänks motorvarvtalet efter att ha uppnått önskad körhastighet till 2 200 varv/min, varigenom det är möjligt att erhålla både bullerminskning och bränslebesparing. Det skonar användaren och minskar kostnaderna. Fulla prestanda står drivningen också tillhanda vid Eco-läge.

De båda ytterligare, valbara körlägena har skapats speciellt för arbete med hydrauliskt drivna påbyggnadsredskap resp. optimalt utförande av en Y-lastningscykel. I det så kallade läget för påbyggnadsredskap understöds användningen av påbyggnadsredskap. Man ställer in dieselmotorns varvtal med handgasreglaget och reglerar körhastigheten med körpedalen eller farthållaren. Med denna hjälp kan hastigheter med en upplösning på 0,10 km/h ställas in via displayen. Det rör sig här om en farthållarfunktion. Detta garanterar en konstant framdrivning av redskapet. Om belastningen på påbyggnadsredskapet blir för hög (t.ex. olika snittmaterial för en slagklippare), sänker maskinen automatiskt hastigheten, för att ställa högsta möjliga effekt till påbyggnadsredskapets förfogande. Minskar belastningen igen, återgår framdrivningen till den förinställda hastigheten. Skulle man vilja köra eller backa snabbare än vad farthållaren är inställd till, kan man med fotpedalen öka hastigheten ända till maskinens topphastighet.

Körläget M-Drive är det rätta valet för optimalt utförande av lastningscykler med korta körvägar, de så kallade Y-lastningscyklerna: Härvid ställer man in dieselmotorns varvtal med handgasreglaget och reglerar körhastighet och dragkraft med gaspedalen, som nu får funktionen av en körpedal. Krypkörning blir därmed överflödig och det understödjer utförandet av snabba Y-lastningscykler.

Med dessa nya körlägen kan teleskoplastaren 1390 och hydrauloljesflödena dosera och styra användningen av de olika påbyggnadsredskapen mycket finkänsligt. Därigenom blir arbete med påbyggnadsredskap resp. lastningen betydligt effektivare och bekvämare.

Den nya elektriska parkeringsbromsen erbjuder både en automatisk hållfunktion och en motlutsassistans. Bromsen aktiveras automatiskt när maskinen står stilla, om körriktningen ställs i neutralläge, om föraren lämnar förarstolen eller motorn stängs av. På liknande sätt frigörs parkeringsbromsen automatiskt när maskinen sätts i rörelse via gaspedalen. Naturligtvis kan bromsen också aktiveras resp. inaktiveras genom att manövrera reglaget. Tack vare dessa automatiska funktioner uppnås maximal säkerhet i kombination med stor komfort.

Behovsbaserat lastsystem.

Weidemann erbjuder lastare med olika kinematik anpassade till de olika maskinernas storlek. Standard på 1390 är P-kinematik, som övertygar genom en exakt parallellföring över hela lyftområdet. Som tillval finns också en längre svängversion av P-kinematiken, som ökar lyfthöjden med 20 cm. Dessutom finns tillvalet P-Z-kinematik, en kombination av P-kinematik och Z-kinematik. Den möjliggör förhöjda lyft- och brytkrafter i kombination med en väl avstämd parallellföring.

De standardmonterade droppfria hydraulsnabbkopplingarna är lätta att rengöra och sörjer för mindre nedsmutsning i hela hydraulsystemet. Vid inkoppling av hydraulslangar uppstår knappast något läckage, varigenom händer, maskin, redskap och underlag förblir rena. Med de droppfria hydraulsnabbkopplingarna kan redskap också kopplas in under tryck, vilket medför en tidsbesparing. Alla kopplingsmodeller är monterade tillsammans och därigenom lättåtkomliga.

För en ännu lättare in- och urkoppling av hydrauliskt drivna påbyggnadsredskap är dessutom funktionen för tryckavlastning av den tredje styrkretsen valfri, som är lättåtkomligt monterad fram på lastarmen.

Ergonomisk, komfortabel förarhytt med multifunktionsspak.

Maskinen uppvisar en helt ny, reviderad interiör och ett färgorienterat manövreringskoncept. Den ergonomiska, komfortabla förarplatsen erbjuder en översiktlig, genom ett med färgsystem uppbyggd reglageanordning. Alla manöverorgan befinner sig inom räckhåll och den viktigaste maskininformationen har föraren alltid på den välorganiserade displayen. Ratten kan, i enlighet med förarens preferens, ställas in individuellt i höjd och lutning. Detta garanterar att varje förare kan arbeta ergonomiskt och på ett icke-uttröttande sätt med maskinen. Den tidigare modellens goda översiktlighet har förbättrats ännu mer. För detta har takutskärningen förstärkts med skyddsgaller både vid förarskyddstak och förarhytt, för att garantera perfekt sikt över arbetsområdet uppåt. Redan i standardutförande har maskinen LED-arbetsstrålkastare (2 fram och 1 bak) med 1 000 lm vardera. Belysningen kan vid olika krav förstärkas med ytterligare arbetsstrålkastare på 2 000 lm vardera. Det möjliggör en säker individuell anpassning av maskinen för arbete i mörker. En god belysning av arbetsområdet tillåter att föraren arbetar längre med maskinen utan att bli trött.

I denna storleksklass förfogar maskinen över en mycket rymlig komfortabel förarhytt. Unik på marknaden är den omarbetade designen med fyra stolpar liksom den stora, välvda panoramabakrutan, som i kombination med den sluttande motorhuven möjliggör en utmärkt sikt. Därigenom kan arbeten även i trånga förhållanden utföras komfortabelt och enkelt samt vad gäller säkerhet sätter Weidemann här en ny måttstock. Maskinen med förarhytt har en hemkomstbelysning, som efter motoravstängning av motor låter arbetsstrålkastare och kupébelysning vara tänd under 20 s. Dessutom är det vänstra trappsteget upplyst, vilket möjliggör säker och komfortabel på- och avstigning för föraren även i mörker.

För förarhytten kan man välja mellan två olika dörrvarianter. Den första är en endelad glasdörr, som garanterar mycket god sikt över sidorna och som kan ställas upp för en utmärkt spaltventilation. Som alternativ finns det en variant med tvådelade dörrar, vid vilken det övre fönstret kan ha en spaltventilation eller öppnas 180°. Båda dörrvarianterna kan fällas ned 180°, så att man därvid kan arbeta helt öppet. Genom dessa olika möjligheter kan föraren själv bestämma på ett individuellt och temperaturbetingat sätt hur hen formar arbetsmiljön i sin förarhytt.

Med denna multifunktionsspak kan föraren utföra många funktioner med en hand. Grundfunktionen för den tredje styrkretsen kan, genom speciellt starkt avlänkning av användningsratten, betjänas proportionellt. Den kontinuerliga funktionen för den tredje styrkretsen aktiveras enkelt genom en knapp på knappsatsen och kan också styras komfortabelt genom styrspaken, genom avlänkning av användningsratten i båda riktningarna. Dessutom kan de båda elfunktionerna aktiveras genom, oberoende av varandra, tryckning eller låsning på styrspaken.

Översiktlig display och wedias diagnos- och analyssystem.

Med den välplacerade displayen upprätthåller föraren optimal översikt över maskinen. Förutom standardvisningar såsom temperatur, tanknivå eller drifttimmar visas också de aktiva funktionerna i förarhytten, exempelvis inkopplade elfunktioner, kontinuerlig drift av den tredje styrkretsen eller inkopplad differentialspärr. Genom Weidemanns diagnos- och analyssystem wedias är det möjligt att utvärdera många funktioner, bl.a. körfunktionen, den tredje styrkretsen, motordata såväl som elfunktioner, på ett snabbt och entydigt sätt. Aktiva meddelanden i displayen uppmärksammar föraren omedelbart om möjliga fel för att möjliggöra en snabb reaktion. Tack vare exakt angivet felnummer kan Weidemanns återförsäljare komma till maskinen förberedd med passande reservdelar. Den anslutande felanalysen förenklar ytterligare diagnos och felsökning enormt. Detta sparar tid och pengar och skonar nerverna.

Gott arbetsklimat också i förarhytten.

Även vad det gäller den interna arbetsmiljön har det skett saker på den nya 1390: i förarhytten kan det installeras en ny, effektiv värme- och ventilationsanläggning med fläkt, friskluftsfilter och välplacerade luftmunstycken, vilket tillsammans förbättrar arbetsvillkoren avsevärt. För särskilt varma yttertemperaturer rekommenderar vi tillvalet kraftfull luftkonditioneringsanläggning.

Drift med släpvagn.

1390 kan dra en släpvagn med upp till 3,5 tons totalvikt med tillvalet släpsvagnskoppling. Man kan välja mellan en automatisk koppling för eller en K50 kulkoppling. Möjligheten att dra en släpvagn utökar maskinens användningsområde och erbjuder större flexibilitet eftersom inget ytterligare dragfordon behövs.

Ny dynamisk design.

Också vad gäller utseendet har något skett: förutom den kompletta omarbetningen av 1390 och de många nya funktionerna har Weidemann dessutom givit maskinen en yttre ansiktslyftning. En dynamiskt markant strömlinjeform visas framför allt på motorhuven med ändrad luftströmning och den nya markanta förarplatsen respektive förarhytten.

I sammanfattning betraktat erbjuden Weidemanns nya Hoftrac 1390 många nya funktioner och tillval för en individuell utrustning samt ett både säkert och komfortabelt arbete. Den stora mångfalden av konfigurationer möjliggör för kunden en behovsinriktad utrustning både vad gäller prestanda och produktivitet. Därigenom torde fortsättningen som en av de framgångsrika maskinerna i Weidemanns sortiment också vara garanterad framöver.