Main Content

Anmärkningar om miljöskydd

Avfallshantering av batterier

 

För kunder inom EU-länder

Några av våra produkter innehåller ett eller flera batterier eller ackumulatorer (nedan enhetligt kallat "batteri"). Dessa batterier omfattas av EU-direktivet 2006/66/EG om (gamla) batterier och (gamla) ackumulatorer och respektive nationella lagar. Batteridirektivet beskriver ramen för en EU-omfattande behandling av batterier.
Batterierna är märkta med symbolen av en överstruken soptunna. Under den här symbolen, finns också beteckningarna på de föroreningar som finns, nämligen "Pb" för bly, "Cd" för kadmium och "Hg" för kvicksilver.
Batterier får inte kastas tillsammans med vanligt hushållsavfall. Du som slutanvändare måste avfallshantera använda batterier via tillverkaren och handeln eller vid behov lämna in dessa på återvinningscentraler (lagstadgad skyldighet att återlämna); återlämningen är gratis. Återförsäljare och tillverkare är skyldiga att ta tillbaka dessa batterier och att set till att de återvinns korrekt eller bortskaffas som farligt avfall (lagstadgad skyldighet att ta tillbaka). Batterier som du har fått av oss kan du naturligtvis även returnera till oss efter användning, utan kostnad. Om du inte lämnar tillbaka batterierna personligen till oss i en av våra filialer, se till att returfrakten är betald. Observera även eventuell information i köpeavtalet och de allmänna villkoren hos din återförsäljare.
Korrekt avfallshantering av batteriet undviker negativa effekter på människor och miljö, följer särskild hantering av skadliga ämnen och möjliggör återvinning av värdefulla råvaror.

För kunder i andra länder

Några av våra produkter innehåller ett eller flera batterier eller ackumulatorer (nedan enhetligt kallat "batteri"). Korrekt avfallshantering av batteriet undviker negativa effekter på människor och miljö, följer särskild hantering av skadliga ämnen och möjliggör återvinning av värdefulla råvaror. Vi rekommenderar därför att du inte kastar batterierna tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan att lämna in dem i en separat insamling för miljöfarligt avfall. Även nationell lagstiftning föreskriver i förekommande fall separat insamling av batterier. Se till att avfallshanteringen av batterierna följer gällande bestämmelser i ditt land.

Avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning

 


För kunder inom EU-länder

Vissa av våra enheter är underställda EU-direktivet 2002/96/EG om avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE) samt respektive nationella lagar. WEEE-direktivet beskriver ramen för en EU-omfattande behandling av uttjänt elektrisk utrustning.
Denna utrustning är märkt med symbolen av en överstruken soptunna. Detta betyder att du inte får kasta dem tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan de måste omhändertas på ett miljöriktigt sätt i en separat insamling för miljöfarligt avfall.
Dessa produkter är professionella, elektriska verktyg uteslutande avsedda för kommersiellt bruk (s.k. B2B-enhet enligt WEEE-direktivet). Till skillnad från de flesta maskiner som används i privata hushåll (s.k. B2C-enheter) får dessa maskiner i vissa EU-länder, t.ex. Tyskland inte lämnas in på vanliga offentliga avfallsinlämningsställen (t.ex. kommunala återvinningsdepåer). Om du skulle vara osäker vad det gäller avfallshanteringen vänligen informera dig hos din återförsäljare om den korrekt avfallshantering för B2B-elektriska apparater i ditt land och se till att du avfallshanterar enligt gällande lagliga riktlinjer. Observera även eventuell information i köpeavtalet och de allmänna villkoren hos din återförsäljare.
Korrekt avfallshantering av maskinen undviker negativa effekter på människor och miljö, följer särskild hantering av skadliga ämnen och möjliggör återvinning av värdefulla råvaror.

För kunder i andra länder

Korrekt avfallshantering av elektrisk utrustning undviker negativa effekter på människor och miljö, följer särskild hantering av skadliga ämnen och möjliggör återvinning av värdefulla råvaror. Vi rekommenderar därför att du inte kastar elmaskinerna tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan att lämna in den i en separat insamling för miljöfarligt avfall. Även nationell lagstiftning kan föreskriva en separat avfallshantering av elektriska och elektroniska produkter. Se till att avfallshanteringen av elektrisk utrustning följer gällande bestämmelser i ditt land.