Main Content

Användningsvillkor

Användningen av dessa internetsidor och -tjänster ("Webbplats") av Weidemann GmbH och/eller dess dotterbolag ("Weidemann") är endast tillåten på grundval av följande villkor. När du använder denna webbplats eller öppnar den, accepterar du giltigheten av dessa användarvillkor i sin nuvarande version. Läs därför igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats:


1. Tjänster
På den här webbplatsen ställer Weidemann specifik information och programvara till förfogande för visning eller nedladdning.

Weidemann förbehåller sig rätten att helt eller delvis ändra, begränsa eller avbryta själva webbplatsen eller de tjänster och information som erbjuds på webbplatsen, när som helst och utan föregående meddelande, samt att begränsa tillgången till Webbplatsen i helhet eller i någon del därav och neka enskilda användare åtkomst till den utan förvarning och enligt egen bedömning.

Weidemann strävar efter att ge en väsentligen kontinuerlig åtkomst av webbplatsen och tjänsterna och sörja för felfria överföringar, men kan inte ta något ansvar för det.


2. Innehåll:
Det innehåll som upprätthålls på denna webbplats har endast allmänt informations- och kommunikationssyfte och är inte rättsligt bindande.

Informationen om våra Weidemann-produkter är icke-bindande allmän information och kan inte ersätta detaljerad individuell rådgivning till ett köpbeslut. Tekniska egenskaper och utrustning av beskrivna redskap och maskiner är bara exempel. Sådana funktioner och utrustning kan variera, särskilt från land till land. Vi förbehåller oss rätta att när som helst göra ändringar.

Såvida vår webbplats innehåller framtidsinriktade uttalanden, är dessa uttalanden baserade på övertygelser och uppskattningar av Weidemanns ledning och omfattas därför av risker och osäkerheter. Weidemann har ingen skyldighet att uppdatera sådana framåtblickande uttalanden. Ansvar för sådana uttalanden är uttryckligen undantagna.

Information om aktier och ekonomiska data, valutakurser, index, priser, nyheter, allmänna marknadsdata etc. som står till förfogande och visas är endast avsedd för att informera webbplatsens besökare och utgör inga investeringsråd eller rekommendationer. Såvida webbplatsen innehåller rekommendationer från analytiker, antar Weidemann inget ansvar, speciellt inte för korrekthet och fullständighet i de antaganden och slutsatser som ligger bakom dessa rekommendationer.

3. Användning
Denna webbplats är designad och drivs av Weidemann i Förbundsrepubliken Tyskland.

Weidemann är inte ansvarig för att avgöra om innehållet på denna webbplats är lämpligt eller tillgängligt för användning utanför Tyskland eller om åtkomsten till innehållet på denna webbplats är tillåten utanför Tyskland; sådan åtkomst är på eget ansvar och egen risk. För överensstämmelse med tillämpliga lagar och regler, är varje användare själv ansvarig, särskilt måste respektive tillämpliga bestämmelser i nationella och internationella (re-)exportkontrollbestämmelser följas vid spridning av information och filer från Weidemann till tredje part.

Varje felaktig användning av webbplatsen är förbjuden, särskilt genom (a) omoraliskt beteende, (b) angrepp på säkerheten i Weidemanns nätverk, särskilt genom att överföra innehåll med virus eller liknande skadliga program som kan påverka någon annans dators funktionsförmåga, (c) kringgående av säkerhetsåtgärder på webbplatsen, (d) spridning av reklam eller oönskad e-post (spam) och liknande, eller (e) eventuella begränsningar för åtkomsten till webbplatsen eller till tjänster och deras användning eller försök till sådan begränsning, oavsett dess art (t.ex. med ett ovanligt stort antal åtkomster, oberoende av om de genereras manuellt eller automatiskt).

Weidemann kan neka åtkomst till webbplatsen när som helst, i synnerhet om användaren bryter mot någon skyldighet som följer av dessa villkor. Weidemann förbehåller sig rätten att tillämpa ytterligare anspråk, t.ex. ersättning för skador, samt rättslig uppföljning av överträdelser.


4. Registrering

Tjänster som finns på webbplatsen kan kräva förhandsregistrering; detta kan inte göras anspråk på.

Användaren är skyldig att göra korrekta och fullständiga angivelser under registreringen och att uppdatera dessa vid behov. Genom att registrera sig, samtycker användaren till att Weidemann, i förekommande fall, kontaktar denne via E-post.

Registrerade användare har ansvar för att se till att sekretessen för de inloggningsuppgifter som ges till dem vid registreringen upprätthålls, så att ingen obehörig får tillgång till kontot. De ansvarar för alla beställningar och andra aktiviteter som har gjorts på webbplatsen med deras inloggningsuppgifter. Weidemann ska omedelbart underrättas om inloggningsuppgifterna kan eller skulle kunna användas obehörigt.

Weidemann har rätt att när som helst utan förvarning att återkalla åtkomsten genom att blockera tillgången, utan angivande av skäl, i synnerhet om användaren bryter mot ovanstående användarkrav.

5. Immateriell äganderätt
Denna webbplats ägs av Weidemann och drivs och underhålls av Weidemann. All information eller data (text, bilder, grafik, ljud, video eller animationsfiler) är - om inte annat anges – Weidemanns egendom. De är föremål för skydd av upphovsrätt och andra lagar för skydd av immateriella rättigheter. Detta gäller även konstruktion och arrangemang av webbplatsen.

Om inget annat anges är de varumärken som används på denna webbplats varumärkesskyddade - även utan särskild märkning. Detta gäller framför allt för företagslogotyper och markeringar. Det är inte tillåtet att använda dessa varumärken utan föregående skriftligt medgivande från Weidemann.

Vid varje användning av webbplatsen ska upphovsrätten, namn-, varumärkes- och andra immateriella rättigheter som gäller Weidemann GmbH och Wacker Neuson SE, München, och dess dotterbolag beaktas.

Utan skriftligt medgivande från Weidemann får inte Information, varumärken och annat innehåll från Weidemann-webbplatsen ändras, kopieras, reproduceras, säljas, hyras ut, används, kompletteras eller på annat sätt utnyttjas, inte ens delvis.

Införandet av hyperlänkar till startsidan för Weidemann-webbplatser, till exempel www.weidemann.de är tillåtet om länken leder till att sidan laddas fullständigt som en ny sida, som det hänvisas till, utan att målsidan sätts inom en ram (frame). Länkar som inte uppfyller detta, behöver Weidemann ge sitt samtycke till innan de får publiceras.

Genom webbplatsen och dessa Användarvillkor, är ingen licens för användning av immateriella rättigheter för Weidemann GmbH eller andra bolag i Wacker Neuson-koncernen beviljade, ej heller har Weidemann någon skyldighet att bevilja sådana rättigheter.

Alla meddelanden och annat material (inklusive och utan begränsning oombedda idéer, förslag eller element) som du skickar via e-post till denna webbplats eller till Weidemann kan användas av Weidemann utan någon kompensation eller ersättning för alla kommersiella eller andra syften. Detta skapar inte heller något avtalsförhållande.

6. Sekretess och skydd av uppgifter
Dataöverföring via denna webbplats som e-post och kommentarer som skickas till Weidemann, skyddas inte. Weidemann tar alltså inget ansvar för sekretess och integritet av innehållet som skickas eller användning eller publicering av dessa inskick.

Om du lämnar eller ställer personrelaterad information till förfogande när du använder denna webbplats, ger du ditt medgivande till att Weidemann får bearbeta sådan information i enlighet med reglerna i den separata informationen om sekretesspolicy (länk i sidfoten).

7. Uteslutande av garantiåtagande; Ansvarsbegränsning
Den information som Weidemann ställer till ditt förfogande på denna webbplats har sammanställts med stor omsorg och uppdateras kontinuerligt. Vi kan ändå inte garantera att informationen alltid är korrekt och därmed frånsäger vi oss allt ansvar för den information som finns på webbplatsen, i synnerhet för dess riktighet, exakthet, fullständighet eller aktualitet; vi har heller ingen skyldighet att uppdatera webbplatsens innehåll.

Weidemann är inte ansvarig och tar inget ansvar för funktionaliteten eller innehållet på externa webbplatser, tjänster eller programvaror som finns tillgängliga på denna webbplats via hyperlänkar. Sådana hyperlänkar markeras med en separat symbol ( ). Genom att klicka på hyperlänken, lämnar du Weidemanns informationsutbud. För en tredje parts utbud kan därför avvikande regler gälla, i synnerhet gällande dataskydd. Tillgången till ett annat företags webbplats genom en hyperlänk på denna hemsida sker enbart på användarens ansvar. Weidemann tar inget ansvar för innehållet på länkade webbplatser. En hyperlänk till en extern webbplats är endast avsedd som en tjänst för användaren och innebär inte att Weidemann stöder eller godkänner webbplatsen eller de produkter eller tjänster som beskrivs däri.

Weidemann har vidtagit rimliga försiktighetsåtgärder för säkerheten på denna webbplats, men garanterar inte att det inte kan förekomma virus eller full säkerhet på webbplatsen eller överförda filer och data. Weidemann rekommenderar användare att för sin egen säkerhet se till att lämpliga skyddsanordningar finns tillgängliga på sina datorsystem.
Sammantaget sker användning av denna webbplats och de innehåll som ställs till förfogande här på egen risk för användaren och med uteslutande av ansvar för Weidemann.

Ovanstående ansvarsbegränsning och garanti gäller inte om Weidemann enligt den tyska produktansvarslagen (Produkthaftungsgesetz) strikt ansvarar för fall av skada på liv, kropp eller hälsa genom uppsåt eller grov vårdslöshet, på grund av åtagande om en garanti för kvalitet, missvisande döljande av en defekt eller i fall av brott mot grundläggande avtalsförpliktelser . Skadestånden för brott mot grundläggande avtalsförpliktelser begränsas till kontrakttypiska, förutsebara skador, om det inte finns något uppsåt eller grov vårdslöshet från Weidemann.

8. Tillämplig lag och domstolsbehörighet
Användningen av denna webbplats och dessa användarvillkor tillämpas av tysk lag, exklusive dess lagvalsregler och FN:s konvention för konsumentskydd. Domstolsbehörighet för alla tvister är Weidemann GmbHs säte.

9. Övrigt
Weidemann kan uppdatera eller ändra dessa användarvillkor när som helst. De är bindande i respektive version.

Dessa användarvillkor kan i enskilda fall kompletteras, modifieras eller bytas ut av andra villkor, t.ex. för inköp av produkter och/eller tjänster och/eller för användning av specialerbjudanden, utan en uttrycklig hänvisning till andra användningsvillkor.

Om bestämmelser i dessa villkor av någon anledning förklaras som otillåtna eller ej genomförbara, så har detta inte någon effekt på de andra bestämmelserna; användningsvillkoren ska i detta fall, så långt som möjligt tolkas enligt dess ursprungliga betydelse och som om de inte innehöll sådana ogenomförbara bestämmelser.

Om du har problem eller frågor om Weidemann-webbplatsen, vänligen kontakta vår webbmaster: webmaster@weidemann.de.Status: September 2012