Main Content

Gebruiksvoorwaarden

Gebruik van deze door Weidemann GmbH en/of haar dochterondernemingen ("Weidemann") aangeboden internetpagina's en -diensten ("website") is uitsluitende toegestaan op basis van de onderstaande gebruiksvoorwaarden. Door het gebruik van deze website of door deze te openen verklaart u u akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden in de op dat moment geldende versie. Leest u ze daarom zorgvuldig door voordat u deze website gebruikt:


1. Diensten
Weidemann stelt op de website bepaalde informatie en software en eventueel bijbehorende documentatie beschikbaar die kunnen worden geopend of gedownload.
Weidemann behoudt zich het recht voor de website zelf of de op de website aangeboden diensten en informatie op ieder moment zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te beperken of te verwijderen alsmede de toegang tot de website in zijn geheel of tot delen ervan te beperken en de toegang voor afzonderlijke gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen inzicht te blokkeren.
Weidemann zet zich ervoor in dat de website en de diensten in principe onderbrekingsvrij toegankelijk zijn en gegevens zonder fouten worden overgedragen, maar kan daarvoor niet garant staan.


2. Inhoud
De op deze website aangeboden inhoud dient uitsluitend voor algemene informatie- en communicatiedoeleinden en is wettelijk niet bindend.
De informatie over onze Weidemann-producten dient alleen ter vrijblijvende algemene informatie en komt niet in de plaats van gedetailleerde individuele adviezen voor de beslissing tot aankoop. De technische kenmerken en uitrustingen van de beschreven apparaten en machines zijn slechts voorbeelden. Dergelijke kenmerken en uitrustingen kunnen in het bijzonder per land variëren. Wij behouden ons op ieder moment het recht voor op wijzigingen.
Wanneer deze website uitspraken bevat die betrekking hebben op de toekomst, dan zijn deze uitspraken gebaseerd op overtuigingen en inschattingen van het Weidemann-management en zijn daarmee onderhevig aan risico's en onzekerheden. Weidemann is niet verplicht dergelijke op de toekomst gerichte uitspraken bij te werken. Aansprakelijkheid voor dergelijke uitspraken wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
De beschikbaar gestelde beurs- en financiële informatie, koersen, indexen, prijzen, nieuwsberichten, algemene marktinformatie etc. zijn uitsluitend bedoeld ter informatie van de bezoekers van de website en vormen geen beleggingsadvies of andere aanbeveling. Wanneer de website aanbevelingen bevat van analysten staat Weidemann daarvoor op geen enkele wijze garant, in het bijzonder ook niet voor de juistheid en de volledigheid van de aan deze aanbevelingen ten grondslag liggende aannames en conclusies.


3. Gebruik
Deze website wordt door Weidemann in de Bondsrepubliek Duitsland vormgegeven en beschikbaar gesteld.
Weidemann is niet verantwoordelijk voor de vraag of de website geschikt is voor gebruik of beschikbaar is buiten de grenzen van Duitsland en of toegang tot de inhoud van deze website buiten Duitsland toegestaan is. In dat geval is toegang op eigen initiatief en voor eigen risico. Iedere gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het inachtnemen van de geldende wetten en bepaldingen, in het bijzonder moeten bij het doorgeven van de door Weidemann beschikbaar gestelde informatie en bestanden aan derden de op dat moment geldende voorschriften van de nationale en internationale exportcontrolewetten in acht worden genomen.
Ieder onrechtmatig gebruik van de website is verboden, in het bijzonder door (a) gedrag dat tegen de goede zeden ingaat, (b) aantasting van het netwerk van Weidemann, in het bijzonder door het verzenden van inhoud met virussen of vergelijkbare schadelijke programma's die de werking van de computer van anderen nadelig kunnen geïnvloeden, (c) het omzeilen van de veiligheidsvoorzieningen van de website, (d) verspreiding van reclame of ongewenste e-mails (spam) en dergelijke en (e) beperkingen van de toegang tot de website of diensten of het gebruik daarvan of zelfs een poging tot enige vorm van beperking (bijvoorbeeld door een ongewoon aantal toegangspogingen, onafhankelijk van de vraag of deze handmatig of automatisch worden gegenereerd).

Weidemann mag de toegang tot de website op ieder moment blokkeren, in het bijzonder wanneer de gebruiker zijn plichten op basis van deze bepalingen overtreedt. Weidemann behoudt zicht in het bijzonder het recht voor op eventuele andere aanspraken zoals bijvoorbeeld schadevergoeding, alsmede de gerechtelijke vervolging van overtredingen.


4. Registratie

Voor op de website beschikbare diensten kan voorafgaande registratie vereist zijn, bezwaar hiertegen is niet mogelijk.
De gebruiker is verplicht bij de registratie juiste en volledige informatie te verstrekken en deze wanneer nodig bij te werken. Met de registratie verklaart de gebruiker ermee akkoord te gaan dat Weidemann eventueel per e-mail contact met hem/haar opneemt.
Geregistreerde gebruikers zijn er zelf voor verantwoordelijk, dat de vertrouwelijkheid van de bij de registratie gegeven toegangsgegevens bewaard blijft, zodat onbevoegden geen toegang kunnen krijgen tot zijn/haar account. U bent aansprakelijk voor alle met uw toegangsgegevens geplaatste bestellingen en overige activiteiten op de website. Weidemann moet per direct worden geïnformeerd wanneer toegangsgegevens door onbevoegde worden gebruikt of kunnen worden gebruikt.
Weidemann heeft altijd het recht zonder voorafgaande kennisgeving het recht op toegang in te trekken door de toegangsgegevens te blokkeren, zonder verplicht te zijn informatie te verstrekken over de redenen daarvan, in het bijzonder wanneer de gebruiker de bovengenoemde gebruikersplichten overtreedt.


5. Intellectueel eigendom
Deze website is eigendom van Weidemann en wordt door Weidemann geëxploiteerd en onderhouden. Alle informatie en gegevens (tekst, afbeeldingen, grafieken, geluid, video of animatiebestanden) zijn - voor zover niet anderszins vermeld – eigendom van Weidemann. Zij vallen net als de opbouw en de indeling van de website onder de bescherming van auteursrechten en andere wetten voor de bescherming van intellectueel eigendom.
Voor zover niet anders vermeld zijn de op deze website gebruikte merknamen – ook zonder afzonderlijke vermelding - beschermd volgens het merkenrecht. Dit geldt vooral voor bedrijfslogo's en symbolen. Het is niet toegestaand deze merken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Weidemann te gebruiken.
Bij ieder gebruik van de website moeten auteurs-, naam- en merkenrechten alsmede overige beschermde rechten van Weidemann GmbH en de gelieerde maatschappijen in acht worden genomen.
Informatie, merknamen en andere inhoud van de Weidemann-website mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Weidemann niet worden gewijzigd, gekopieerd, verveelvoudigd, verkocht, verhuurd, gebruikt, aangevuld of op een andere wijze worden verwerkt, ook niet bij uitzondering.
Het plaatsen van hyperlinks op de home-pagina van Weidemann-websites zoals bijv. www.weidemann.de is toegestaan, wanneer de link ervoor zorgt dat de pagina waarnaar wordt verwezen volledig opnieuw wordt geladen, zonder dat de doelpagina in een venster (frame) wordt geopend. Voor daarvan afwijkende links is toestemming vereist van Weidemann voordat ze worden geplaatst.
De website en deze gebruiksvoorwaarden vormen geen licentie voor het gebruik van het intellectuele eigendom van bedrijven van het Weidemann-concern, noch heeft Weidemann de verplichting dergelijke rechten toe te kennen.
Alle mededelingen en ander materiaal (inclusief en zonder uitzondering ongevraagd ingestuurde ideeën, suggesties of elementen) die u door middel van elektronische post naar deze website of naar Weidemann stuurt, kunnen door Weidemann worden gebruikt zonder schadeloosstelling of vergoeding voor commerciële of andere doelen. Hierdoor ontstaat eveneens geen contractuele verhouding.


6. Vertrouwelijkheid en bescherming van gegevens
Gegevensoverdracht via deze website alsmede e-mails en commentaren die naar Weidemann worden gestuurd zijn niet beschermd. Weidemann is daarom niet aansprakelijk voor de vertrouwelijkheid en de integriteit van de gestuurde inhoud of het gebruik of de openbaarmaking van deze inzendingen.
Wanneer u bij het gebruik persoonsgebonden gegevens naar deze website verstuurt of op deze website ter beschikking stelt, verklaart u ermee akkoord te gaan dat Weidemann deze gegevens conform de bepalingen van de afzonderlijke informatie over de bescherming van persoonlijke gegevens (link in de voettekst) zal behandelen.


7. Uitsluiting van garantie; Beperkingen van aansprakelijkheid
De informatie die Weidemann u op deze website ter beschikking stelt is met de grootste zorg samengesteld en wordt voortdurend bijgewerkt. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie altijd foutloos is en sluiten daarom alle aansprakelijkheid voor de op de website beschikbaar gestelde informatie uit, in het bijzonder voor de juistheid, nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit ervan. Wij zijn niet verplicht de inhoud van deze website te actualiseren.
Weidemann stelt zich niet aansprakelijk en neemt geen verantwoordelijkheid voor de werking of de inhoud van externe websites, diensten of softwareproducten, die op deze website via hyperlinks toegankelijk zijn. Hyperlinks moeten altijd met een afzonderlijk symbool ( ) worden aangemerkt. Door het aanklikken van een hyperlink verlaat u het informatie-aanbod van Weidemann. Voor het aanbod van derden kunnen afzonderlijke regelingen van toepassing zijn, in het bijzonder met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens. De toegang tot de website van een andere onderneming via een hyperlink op deze website valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Weidemann stelt zich niet aansprakelijk voor inhoud waarnaar links zijn geplaatst. Een hyperlink naar een externe website vormt slechts een service voor de gebruiker en impliceert niet dat Weidemann de website of de producten of diensten die daar worden beschreven goedkeurt of als juist aanmerkt.
Weidemann heeft passende maatregelen getroffen voor de veiligheid van deze website, maar kan niet garanderen dat de website of de verzonden gegevens en bestanden virusvrij of veilig zijn. Weidemann adviseert gebruikers daarom te zorgen voor passende veiligheidsmaatregelen op de eigen computer.
Het gebruik van deze website en de hierop ter beschikking gesteld inhoud is volledig voor eigen risico van de gebruiker en Weidemann sluit alle aansprakelijkheid uit.
De bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheid en garantie gelden niet wanneer Weidemann volgens de wet op productaansprakelijkheid, met opzet, grove nalatigheid, wegens beschadiging van levens, lichaam of gezondheid, wegens de overname van een kwaliteitsgarantie, wegens bedriegelijk verzwijgen van een gebrek of wegens de overtreding van belangrijke contractuele verplichtingen aansprakelijk is. De schadevergoeding wegens overtreding van contractuele verplichtingen is echter beperkt tot de contractgebonden, voorzienbare schade, voor zover er geen sprake is van opzet of grove nalatigheid van Weidemann.


8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Op het gebruik van deze website alsmede op de gebruiksvoorwaarden zijn de Duitse wet met uitzondering van de bepalingen voor wetsconflicten en de VN-handelswet van toepassing. De bevoegde rechtbank voor alle rechtsgeschillen is de vestigingsplaats van Weidemann GmbH.


9. Overige
Weidemann kan de bovenstaande gebruiksvoorwaarden op ieder moment actualiseren of wijzigen. Ze zijn altijd in de geldende versie van toepassing.
Deze gebruiksvoorwaarden kunnen in afzonderlijke gevallen door aanvullende bepalingen, bijv. voor de aankoop van producten en/of diensten en/of voor het gebruik van bijzondere aanbiedingen worden aangevuld, gewijzigd of vervangen en wel onafhankelijk van een eventuele verwijzing naar deze andere gebruiksvoorwaarden.
Wanneer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden om wat voor reden dan ook ongeldig of niet uitvoerbaar blijken, dan is dat niet van invloed op de overige bepalingen. De bepalingen van de gebruiksvoorwaarden moeten in dat geval zoveel mogelijk volgens de oorspronkelijke betekenis worden uitgelegd, alsof ze de niet uitvoerbare bepalingen niet zouden bevatten.

Wanneer u problemen hebt met of vragen hebt over de website van Weidemann kunt u contact opnemen met onze webmaster: webmaster@weidemann.de.Stand: september 2012