Main Content

Käyttöehdot

Näiden Weidemann GmbH:n ja/tai sen tytäryhtiöiden (myöhemmin "Weidemann") tarjoamien verkkosivujen ja -palvelujen ("verkkosivu") käyttäminen on sallittua vain seuraavien käyttöehtojen mukaisesti. Aloittamalla tämän verkkosivun käytön tai avaamalla sivuston ilmaiset hyväksyväsi nämä käyttöehdot niiden kulloinkin voimassa olevassa muodossa. Lue sen vuoksi huolellisesti seuraavat kohdat ennen verkkosivun käyttöä:


1. Palvelut
Weidemann asettaa verkkosivulle tarkasteltavaksi ja ladattavaksi tiettyä tietoa, ohjelmistoja sekä dokumentaatiota.

Weidemann pidättää oikeuden milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta muuttaa tai rajoittaa itse verkkosivua tai verkkosivulla tarjolla olevia palveluita ja tietoja tai poistaa ne kokonaan tai osittain tai rajoittaa pääsyä sivuille kokonaisuudessaan tai osittain tai kieltää yksittäisten käyttäjien pääsy sivulle oman harkintansa mukaan.

Weidemann pyrkii huolehtimaan verkkosivun ja palveluiden keskeytyksettömästä käytettävyydestä sekä virheettömistä siirroista mutta ei pysty takaamaan sitä.


2. Sisällöt
Tällä verkkosivulla olevat sisällöt on tarkoitettu ainoastaan yleisiin tiedotus- ja viestintätarkoituksiin eivätkä ne ole oikeudellisesti sitovia.

Weidemannin tuotteita koskevat tiedot ovat vain sitoumuksetta annettavaa yleistä tietoa eivätkä korvaa henkilökohtaista ostopäätöksen tueksi annettavaa neuvontaa. Kuvattujen laitteiden ja koneiden tekniset ominaisuudet ja varusteet ovat ainoastaan esimerkkejä. Ominaisuudet ja varusteet voivat vaihdella erityisesti maakohtaisesti. Oikeus milloin tahansa tehtäviin muutoksiin pidätetään.

Jos verkkosivullamme on tulevaisuutta koskevaa tietoa, tämä tieto perustuu Weidemannin johdon näkemyksiin ja arvioihin ja sisältää siksi riskejä ja epävarmuuksia. Weidemannilla ei ole velvollisuutta päivittää tällaisia tulevaisuutta koskevia lausuntoja. Tällaisista lausunnoista ei oteta mitään vastuuta.

Esitetyt pörssi- ja taloustiedot, kurssit, indeksit, hinnat, uutiset, yleiset markkinatiedot jne. on tarkoitettu ainoastaan tiedoksi verkkosivulla vierailijoille eivätkä ne ole sijoitusneuvoja tai muita vastaavia suosituksia. Jos verkkosivu sisältää analyytikkojen suosituksia, Weidemann ei anna minkäänlaista takuuta näiden suositusten takana olevien olettamusten ja päätelmien paikkansapitävyydestä tai täydellisyydestä.

3. Käyttö
Tämän verkkosivun on luonut ja asettanut käytettäväksi Weidemann Saksan liittotasavallassa.

Weidemann ei ole vastuussa siitä, soveltuvatko tämän verkkosivun sisällöt käytettäväksi Saksan ulkopuolella tai ovatko ne käytettävissä tai onko verkkosivun sisällön tarkastelu sallittua Saksan ulkopuolella; tarkastelu tapahtuu omasta tahdosta ja omalla vastuulla. Jokainen käyttäjä on itse vastuussa kulloinkin voimassa olevien asiaankuuluvien lakien ja määräysten noudattamisesta. Erityisesti on noudatettava Weidemannin käytettäväksi asettamien tietojen ja tiedostojen kolmansille osapuolille luovuttamista koskevia kulloinkin sovellettavia, kansallisen ja kansainvälisen vientirajoituslain määräyksiä.

Kaikenlainen verkkosivun väärinkäyttö on kielletty, erityisesti (a) hyvien tapojen vastainen käytös, (b) hyökkäykset Weidemannin verkoston turvallisuutta vastaan, erityisesti sellaisia viruksia ja vastaavia haittaohjelmia sisältävän sisällön välittäminen, joka voi vaikuttaa toisen tietokoneen toimintakykyyn, (c) verkkosivun turvallisuustoimien kiertäminen, (d) mainosten, pyytämättä lähetettyjen sähköpostien (roskaposti) ja vastaavien välittäminen tai (e) verkkosivulle tai palveluihin pääsyn tai niiden käytön rajoittaminen (esim. epätavallisen suurella määrällä hakuja, riippumatta siitä tuotetaanko ne manuaalisesti vai automaattisesti).

Weidemann voi milloin tahansa estää pääsyn verkkosivulle, erityisesti jos käyttäjä rikkoo näissä ehdoissa mainittuja velvollisuuksiaan. Weidemann pidättää nimenomaisesti oikeuden muiden vaatimusten, esim. vahingonkorvausvaatimusten, voimaan saattamiseen sekä oikeuden haastaa rikkomuksista oikeuteen.


4. Rekisteröityminen

Verkkosivulla käytettävissä olevat palvelut voivat edellyttää rekisteröitymistä etukäteen; tämä ei ole pakollista.

Käyttäjä on velvollinen antamaan rekisteröityessään oikeat ja täydelliset tiedot ja tarvittaessa päivittämään ne. Rekisteröitymällä käyttäjä ilmaisee hyväksyvänsä, että Weidemann saattaa ottaa häneen yhteyttä sähköpostitse.

Rekisteröitynyt käyttäjä on vastuussa siitä, että hänen rekisteröityessään antamansa kirjautumistiedot pysyvät salassa, jottei tilille kirjauduta luvattomasti. Olet vastuussa kaikista kirjautumistiedoillasi tehdyistä tilauksista ja muista verkkosivulla tehdyistä toimista. Weidemannille on ilmoitettava välittömästi, jos sisäänkirjautumistietoja käytetään luvattomasti tai siihen on olemassa mahdollisuus.

Weidemannilla on oikeus koska tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja ilman perusteluja kumota oikeus kirjautua sisään tilille poistamalla sisäänkirjautumistiedot, erityisesti jos käyttäjä loukkaa näitä käyttöehtoja.

5. Henkinen omaisuus
Tämä verkkosivu on Weidemannin omaisuutta ja sitä ylläpitää ja hoitaa Weidemann. Kaikki tiedot ja data (teksti, kuvat, grafiikat, ääni, videot ja animaatiotiedostot) ovat – ellei toisin mainita – Weidemannin omaisuutta. Niitä koskevat verkkosivun rakenteen ja sommittelun tavoin tekijänoikeuslain suoja sekä muut henkistä omaisuutta suojaavat lait.

Jos muuta ei ilmoiteta, ovat tällä verkkosivulla käytetyt tuotemerkit – myös ilman erillistä merkintää – tavaramerkkioikeuden suojaamia. Tämä koskee ennen kaikkea yrityslogoja ja tunnuksia. Näitä merkkejä ei saa käyttää ilman Weidemannin etukäteen antamaa lupaa.

Aina verkkosivua käytettäessä tulee huomioida tekijänoikeuslaki, nimeä koskeva oikeus, tavaramerkkioikeus sekä muut oikeudet, joiden suojan kohteena ovat Weidemann GmbH tai Wacker Neuson SE, München tai niiden konserniyhtiöt.

Weidemannin verkkosivulla olevia tietoja, tuotenimiä ja muuta sisältöä ei saa muuttaa, kopioida, monistaa, myydä, vuokrata, käyttää, täydentää tai muulla tavoin hyödyntää edes osittain ilman Weidemannin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Hyperlinkkien luominen Weidemann-verkkosivujen etusivulle, esim. www.weidemann.de, on sallittua, jos linkki johtaa linkin sisältämän sivun lataamiseen kokonaan uudelleen ilman että kohdesivu asetetaan kehyksiin. Muunlaisten linkkien asettaminen vaatii Weidemannin antamaa lupaa.

Tämän verkkosivun ja näiden käyttöehtojen kautta ei anneta lupaa Weidemann GmbH:n tai muiden Wacker Neuson -konsernin yritysten henkisen omaisuuden käyttöön, eikä Weidemannilla ole velvollisuutta myöntää tällaista oikeutta.

Weidemann voi käyttää kaikkia sähköpostitse tälle sivulle tai Weidemannille lähettämiäsi ilmoituksia ja muuta materiaalia (mukaan lukien pyytämättä lähetetyt ideat, aloitteet tai elementit jne.) markkinointitarkoituksiin tai mihin tahansa muuhun kaupalliseen tarkoitukseen ilman korvausta tai palkkiota. Tällöin ei synny myöskään sopimussuhdetta.

6. Luottamuksellisuus ja tietosuoja
Tiedonsiirtoa tämän verkkosivun kautta tai sähköpostitse sekä Weidemannille lähetettyjä kommentteja ei ole suojattu. Weidemann ei näin ollen voi ottaa vastuuta lähettyjen sisältöjen luottamuksellisuudesta ja loukkaamattomuudesta tai lähetysten käytöstä tai julkaisemisesta.

Välittäessäsi tämän verkkosivun käytön yhteydessä henkilötietoja tai asettaessasi niitä tämän verkkosivun käyttöön ilmaiset hyväksyväsi, että Weidemann käsittelee niitä tietosuojaa koskevien säännösten mukaisesti.

7. Takuun raukeaminen; vastuunrajoitukset
Tiedot, jotka Weidemann asettaa käyttöösi tälle verkkosivulle, on koottu erittäin huolellisesti, ja niitä päivitetään jatkuvasti. Emme voi kuitenkaan taata, että tiedot olisivat aina virheettömiä, emmekä siksi ota vastuuta verkkosivulla olevista tiedoista, erityisesti niiden oikeellisuudesta, täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai ajankohtaisuudesta. Emme ole velvollisia päivittämään tämän verkkosivun sisältöä.

Weidemann ei vastaa tai anna minkäänlaista takuuta tälle verkkosivulle linkitettyjen ulkoisten verkkosivujen, palveluiden tai ohjelmistotuotteiden toimivuudesta. Tällaiset hyperlinkit on aina merkitty erityisellä symbolilla ( ). Käyttäessäsi linkkiä siirryt pois Weidemannin tarjoamasta tiedosta. Kolmansien osapuolten tarjontaa saattavat koskea poikkeavat määräykset erityisesti tietosuojan suhteen. Siirtyminen toisen yrityksen verkkosivulle tällä verkkosivulla olevan hyperlinkin kautta tapahtuu yksinomaisesti käyttäjän omalla vastuulla. Weidemann ei ota vastuuta linkitetystä sisällöstä. Käyttäjän tulee ymmärtää ulkoiselle verkkosivulle vievä hyperlinkki ainoastaan palvelutarjouksena, eikä linkki tarkoita, että Weidemann hyväksyy kyseisen verkkosivun tai sillä kuvatut tuotteet tai palvelut.

Weidemann on ryhtynyt asianmukaisiin toimenpiteisiin tämän verkkosivun turvallisuuden takaamiseksi mutta ei takaa ettei verkkosivulla olisi viruksia tai että se tai välitetyt tiedostot ja tiedot olisivat turvallisia. Weidemann suosittelee siksi käyttäjää suojaamaan tietokonejärjestelmänsä itse asianmukaisilla turvaohjelmilla.
Kaiken kaikkiaan tämän verkkosivun ja tänne käytettäväksi asetettujen tietojen käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla ilman Weidemannin vastuuta.

Yllämainitut vastuun- ja takuunrajoitukset eivät koske tilannetta, jossa Weidemann tuotevastuulain mukaan on ehdottomasti vastuussa tahallisuuden, törkeän huolimattomuuden, hengelle, ruumiille tai terveydelle aiheutuneen vamman, annetun laatutakuun, puutteen vilpillisen salassapitämisen tai oleellisten sopimusvelvollisuuksien loukkaamisen vuoksi. Vahingonkorvaus on kuitenkin rajoitettu sopimuksen kannalta tyypillisiin, ennustettavissa oleviin vahinkoihin, ellei kyseessä ole tahallisuus tai törkeä huolimattomuus Weidemannin puolelta.

8. Sovellettava laki ja oikeuspaikka
Tämän sivun käyttöön ja käyttöehtoihin sovelletaan Saksan lakia poikkeuksena sen lainvalintamääräykset ja YK:n kauppaa koskevat sopimukset. Kaikissa riita-asioissa toimivaltainen tuomioistuin on Weidemann GmbH:n kotipaikka.

9. Muuta
Weidemannilla on oikeus päivittää tai muuttaa käyttöehtoja milloin tahansa. Ne ovat sitovia kulloinkin voimassa olevassa muodossa.

Näitä käyttöehtoja voidaan yksittäistapauksissa täydentää, muokata tai korvata muilla ehdoilla, jotka voivat koskea esim. tuotteiden ja/tai palveluiden hankintaa ja/tai erikoistarjousten käyttöä, riippumatta siitä, onko näihin muihin käyttöehtoihin nimenomaisesti viitattu.

Mikäli näiden käyttöehtojen määräykset jostain syystä tulkitaan laittomiksi tai mahdottomiksi toteuttaa, ei sillä ole mitään vaikutusta muihin määräyksiin; käyttöehtoja on tässä tapauksessa sikäli kuin mahdollista tulkittava niiden alkuperäisen merkityksen mukaan ja siten kuin ne eivät sisältäisi toteuttamiskelvottomia määräyksiä.

Jos sinulla on ongelmia tai kysymyksiä Weidemannin verkkosivuun liittyen, ota yhteyttä verkkovastaavaamme: webmaster@weidemann.de.Tila: Syyskuu 2012