Main Content

Anvisninger om miljøbeskyttelse

Bortskaffelse af batterier

 

Til kunder i EU-landene

Nogle af vores produkter indeholder et eller flere batterier eller akkumulatorer (herefter kaldet "batterier"). Disse batterier er omfattet af EU-direktiv 2006/66/EF om (brugte) batterier og (brugte) akkumulatorer og de ​​tilsvarende nationale bestemmelser. Batteridirektivet fastlægger EU-regler for behandling af batterier.
Batterierne er mærket med symbolet med en affaldsspand med kryds over. Under symbolet er angivet de indeholdte skadelige stoffer, f.eks. "Pb" for bly, "Cd" for Cadmium og "Hg" for kviksølv.
Batterier må ikke bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Slutbrugeren skal aflevere batterierne ved endt levetid til producent eller forhandler eller på et godkendt indsamlingssted (lovmæssig afleveringspligt). Indlevering af batterier er gratis. Producenter og forhandlere er forpligtede til at tage batterierne retur og sikre genbrug ifølge loven eller indlevering som særligt affald (lovmæssig tilbagetagelsespligt). Batterier købt hos os kan ligeledes returneres til os uden beregning ved endt levetid. Hvis du ikke har mulighed for at aflevere batterierne i en af vores afdelinger, kan de returneres pr. post. Husk at frankere forsendelsen med korrekt porto. Se også eventuelle anvisninger i købsaftalen eller købsstedets generelle forretningsbetingelser.
Korrekt bortskaffelse af batterierne medvirker til at forhindre skadelige virkninger på mennesker og miljø, sikre korrekt behandling af farlige stoffer og muliggør genbrug af værdifulde råstoffer.

Til kunder i andre lande

Nogle af vores produkter indeholder et eller flere batterier eller akkumulatorer (herefter kaldet "batteri"). Korrekt bortskaffelse af batterierne medvirker til at forhindre skadelige virkninger på mennesker og miljø, sikrer korrekt behandling af farlige stoffer og muliggør genbrug af værdifulde råstoffer. Vi anbefaler derfor, at batterierne ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, men ved separat og miljørigtig indsamling. Nogle steder stiller den nationale lovgivning krav om separat bortskaffelse af batterier. Sørg venligst for at bortskaffe batterierne i overensstemmelse med de regler, der gælder i dit land.

Bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

 


Til kunder i EU-landene

Noget af vores udstyr er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Waste Electrical and Electronical Equipment - WEEE) samt tilsvarende national lovgivning. WEEE-direktivet fastlægger EU-regler for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr.
Udstyret er mærket med symbolet med en affaldsspand med kryds over. Det angiver, at udstyret ikke må bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald men skal indsamles separat og miljørigtigt.
Apparaterne er professionelt elektrisk værktøj og udelukkende beregnet til erhvervsmæssig brug (kaldet B2B-udstyr ifølge WEEE-direktivet). I modsætning til apparater, der primært anvendes i private husholdninger (såkaldte B2C-apparater), må disse apparater i mange EU-lande, f.eks. Tyskland, ikke indleveres på offentlige indsamlingssteder (f.eks. kommunale genbrugsstationer). Hvis du er i tvivl, skal du kontakte det sted, hvor du har købt udstyret, for at få oplysninger om den foreskrevne bortskaffelsesmåde for elektriske B2B-apparater i dit land, og du skal sikre dig, at det bortskaffes i overensstemmelse med de gældende regler. Se også eventuelle anvisninger i købsaftalen eller købsstedets generelle forretningsbetingelser.
Korrekt bortskaffelse af udstyret/apparaterne medvirker til at forhindre skadelige virkninger på mennesker og miljø, sikrer korrekt behandling af farlige stoffer og muliggør genbrug af værdifulde råstoffer.

Til kunder i andre lande

Korrekt bortskaffelse af elektronisk udstyr medvirker til at forhindre skadelige virkninger på mennesker og miljø, sikrer korrekt behandling af farlige stoffer og muliggør genbrug af værdifulde råstoffer. Vi anbefaler derfor, at elektronisk udstyr ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, men ved separat og miljørigtig indsamling. I visse situationer foreskriver også nationale love separat bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter. Du skal sikre dig, at elektroniske apparater bortskaffes i overensstemmelse med de regler, der gælder i dit land.