Main Content

Brugervilkår

Brug af denne hjemmeside, der stilles til rådighed af Weidemann GmbH og/eller dennes datterselskaber ("Weidemann"), samt funktioner på hjemmesiden („Website") sker under følgende vilkår og betingelser for brug. Ved adgang til og brug af denne hjemmeside accepterer brugeren samtidig nærværende vilkår og betingelser i den gældende udgave. Læs venligst vores vilkår grundigt før brug af hjemmesiden:


1. Ydelser
Weidemann stiller udvalgte informationer og software samt dokumentation til rådighed til gennemsyn eller download via hjemmesiden.

Weidemann forbeholder sig til enhver tid ret til helt eller delvist og uden forudgående varsel at ændre, indskrænke eller slette hjemmesiden samt de oplysninger og services, der stilles til rådighed. Derudover forbeholder vi os ret til at begrænse adgangen til hjemmesiden i sin helhed eller dele af den samt til at spærre adgangen for enkelte bruger efter eget skøn og uden varsel.

Weidemann bestræber sig på, at hjemmesiden og funktionerne herpå stilles til rådighed uden afbrydelse, samt at oplysningerne er korrekte. Der gives dog ingen garanti herfor.


2. Indhold
Hjemmesidens indhold er udelukkende til generelle informations- og kommunikationsformål og er ikke juridisk bindende.

Oplysninger om Weidemanns produkter er udelukkende til generel og ikke-bindende information og kan ikke erstatte en individuel og detaljeret rådgivning før købsbeslutning. Tekniske oplysninger om og vist tilbehør til beskrevet udstyr og maskiner er kun eksempler. Oplysninger og tilbehør kan variere fra land til land. Vi forbeholder os ret til ændringer til enhver tid.

I det omfang hjemmesiden måtte indeholde udsagn vedrørende fremtidige forhold, er de baseret på Weidemanns ledelses bedste viden og vurderinger og kan være forbundet med risici og usikkerhed. Weidemann er ikke forpligtet til at holde sådanne udtalelser opdateret. Vi kan på ingen måde gøres ansvarlige for udtalelser om fremtidige forhold.

Børs- og virksomhedsinformationer, kurser, indekser, priser, meddelelser, generelle markedsdata osv., der stilles til rådighed via hjemmesiden, tjener udelukkende til information til brugerne af hjemmesiden og udgør på ingen måde anbefalinger vedrørende anlægsinvesteringer eller andet. Hvis hjemmesiden indeholder anbefalinger fra analytikere, påtager Weidemann sig under ingen omstændigheder nogen form for ansvar, navnlig ikke for rigtighed og fuldstændighed af de antagelser og følgeslutninger, der måtte ligge til grund for anbefalingerne.

3. Brug af hjemmesiden
Denne hjemmeside udarbejdes og stilles til rådighed af Weidemann i Tyskland.

Weidemann er ikke ansvarlig for, om indholdet på denne hjemmeside er egnet til brug uden for Tyskland, eller om adgang til indholdet er muligt eller tilladt uden for Tyskland. Adgang sker på brugerens eget ansvar og foranledning. Det er brugerens eget ansvar at overholde gældende love og bestemmelser, navnlig skal de til enhver tid gældende nationale og internationale regler for eksport og reeksport overholdes ved videregivelse af oplysninger og filer stillet til rådighed af Weidemann til tredjemand.

Enhver form for misbrug af hjemmesiden skal undgås, navnlig (a) overtrædelse af god skik og brug, (b) angreb på sikkerheden i Weidemanns netværk, især via videregivelse af indhold med virus eller andre former for skadelig software, der kan skade funktioner på andre computere, (c) manglende overholdelse af hjemmesidens sikkerhedsregler, (d) udsendelse af reklame eller uopfordret e-mail (Spam) eller lignende eller (e) blokering af adgang til hjemmesiden eller dens funktioner samt brug heraf eller ved forsøg på at få siderne til at bryde ned (for eksempel ved et usædvanligt stort antal opkald, uanset om angrebet foretages via manuel eller automatiseret tilgang til siden).

Weidemann kan til enhver tid blokere adgang til siden, særligt i tilfælde hvor brugeren ikke overholder nærværende vilkår. Weidemann forbeholder sig udtrykkeligt ret til at rejse krav om erstatning, f.eks. skadeserstatning, samt til at retsforfølge overtrædelser.


4. Registrering

Brugen af nogle af de tjenester, der stilles til rådighed på siden, kræver forudgående registrering. Brugeren er ikke forpligtet hertil.

Ved registrering er brugeren forpligtet til at oplyse korrekte og fuldstændige oplysninger samt efterfølgende at holde dem opdateret. Ved registrering accepterer brugeren, at Weidemann må tage kontakt til brugeren via e-mail.

Registrerede brugere er forpligtede til at opbevare adgangsdata fortroligt, så uautoriseret adgang til brugerkontoen forhindres. Brugeren hæfter for alle bestillinger og andre aktiviteter på hjemmesiden foretaget med brugerens adgangsdata. Weidemann skal omgående informeres, hvis brugerdata benyttes eller kan blive benyttet uretmæssigt.

Weidemann har til enhver tid ret til at tilbagekalde brugeradgangen ved at spærre en brugers konto uden forudgående varsel og oplysning om årsag, navnlig i tilfælde hvor brugeren misligholder sine forpligtelser.

5. Intellektuel ejendom
Denne hjemmeside tilhører, drives og vedligeholdes af Weidemann. Alle oplysninger og data (tekst, billeder, grafik, lydklip, video eller animationsfiler) er – med mindre andet er angivet – Weidemanns ejendom. De er lige som hele hjemmesidens opbygning og udformning omfattet af ophavsretsbeskyttelse samt anden lovgivning om intellektuel ejendomsret.

Med mindre andet er angivet, er alle mærker anvendt på siderne – også uden anvendelse af logo – omfattet af ophavsret. Det gælder først og fremmest alle firmalogoer og navne. Brug af de anvendte mærker er udelukkende tilladt med forudgående skriftlig tilladelse fra Weidemann.

Ved brug af hjemmesiden skal ophavsret til navne og mærker samt andre rettigheder tilhørende Weidemann GmbH eller Wacker Neuson SE, München og dennes koncernselskaber respekteres.

Oplysninger, mærkenavne og andet indhold på Weidemanns hjemmeside må hverken helt eller delvist ændres, kopieres, mangfoldiggøres, sælges, udlejes, benyttes, uddybes eller på andre måder udnyttes uden forudgående skriftlig tilladelse fra Weidemann.

Det er tilladt at linke til en forside til Weidemanns hjemmesider, f.eks. www.weidemann.de, forudsat at siden åbner i et nyt vindue og ikke i en ramme (Frame) i den side, der linkes fra. Andre typer links til vores sider skal forhåndsgodkendes af Weidemann.

Hjemmesiden eller nærværende brugervilkår giver ikke brugerne ret til at udnytte intellektuel ejendom tilhørende Weidemann GmbH eller andre selskaber i Wacker Neuson koncernen, og Weidemann har ingen pligt til at tildele sådanne rettigheder.

Alle meddelelser og andet materiale (inklusive, men ikke afgrænset til, uopfordrede, indsendte ideer, forslag eller elementer), som sendes via elektronisk til denne side eller til Weidemann, kan anvendes af Weidemann uden vederlag eller kompensation til kommercielle eller andre formål. Brugen heraf medvirker ikke et kontraktforhold.

6. Fortrolighed og databeskyttelse
Data, der sendes til Weidemann via hjemmesiden, f.eks. via e-mails eller kommentarer, er ikke beskyttede. Weidemann påtager sig intet ansvar for fortrolighed og integritet vedrørende det indsendte indhold eller anvendelse eller offentliggørelse heraf.

I tilfælde, hvor brugeren gennem brugen af denne hjemmeside oplyser eller stiller personoplysninger til rådighed, accepterer brugeren samtidig, at Weidemann behandler sådanne oplysninger ifølge bestemmelserne i vores Databeskyttelseserklæring (link i sidefod).

7. Ansvarsfraskrivelse, begrænset hæftelse
De oplysninger, som Weidemann stiller til rådighed via hjemmesiden, er udarbejdet med største omhu og bliver løbende opdateret. Vi giver dog ingen garanti for, at oplysningerne er uden fejl, og vi fraskriver os ethvert ansvar for de oplysninger, der stilles til rådighed på hjemmesiden, herunder rigtighed, nøjagtighed, fuldstændighed og opdatering. Vi er ikke forpligtede til at holde hjemmesiden opdateret.

Weidemann hæfter ikke for og kan ikke gøres ansvarlige for funktion eller indhold på eksterne hjemmesider, tjenester eller software, som gøres tilgængelige via hyperlink fra vores hjemmeside. Sådanne links er altid markeret med symbolet ( ). Ved at klikke på et hyperlink forlader brugeren Weidemanns sider. Tredjepartssider kan have andre brugervilkår, herunder vedrørende databeskyttelse, og adgang til andre virksomheders hjemmesider via hyperlink fra denne hjemmeside sker udelukkende på brugerens eget ansvar. Weidemann påtager sig intet ansvar for indholdet på linkede hjemmesider. Et hyperlink til eksterne sider skal udelukkende ses som en service for brugerne, og det indebærer ikke, at Weidemann står inde for eller anbefaler produkter eller serviceydelser beskrevet på tredjepartssider.

Weidemann har truffet en række foranstaltninger for at varetage sikkerheden på denne hjemmeside, men vi yder ingen garanti for, at siderne er uden virus, for sikkerheden eller for overførte data og filer. Weidemann anbefaler, at brugerne selv sørger for passende sikkerhedsbeskyttelse på sit eget computersystem.
Generelt sker brugen af hjemmesiden og de oplysninger, der stilles til rådighed, udelukkende på brugerens risiko og ansvar, og Weidemann hæfter ikke herfor.

Ovenstående ansvarsfraskrivelse og hæftelsesbegrænsning gælder ikke i tilfælde, hvor Weidemann hæfter i henhold til den tyske produktansvarslov på grund af forsætlig, grov uagtsomhed, skade på liv, legeme eller helbred, overtagne garantiforpligtelser, svigagtig fortielse af mangler eller overtrædelse af kontraktlige forpligtelser. Skadeserstatning for overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser begrænses dog til kontraktrelaterede, forudseelige skader, med mindre Weidemann har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

8. Gældende ret og retskreds
Brugen af denne hjemmeside og disse brugervilkår er underlagt tysk lovgivning, undtaget hvor der er frit lovvalg og på områder dækket af FN's køberet. Retskreds for alle sager er retskredsen for Weidemann GmbHs hovedsæde.

9. Andet
Weidemann forbeholder sig ret til at ændre og opdatere nærværende brugervilkår til enhver tid. Brugervilkårene er bindende i den gældende udgave.

Nærværende brugervilkår kan i enkelte tilfælde blive suppleret, ændret eller erstattet af andre betingelser, f.eks. ved køb af produkter og/eller serviceydelser og/eller ved udnyttelse af særlige tilbud, uafhængigt af om der udtrykkeligt er henvist til disse ændre brugervilkår.

Hvis enkelte bestemmelser i nærværende brugervilkår bliver kendt ugyldige uanset årsag, har det ingen effekt på de øvrige bestemmelser, og brugervilkårene vil i størst muligt omfang blive fortolket efter den oprindelige hensigt og anvendt, som om de ugyldige bestemmelser ikke var indeholdt.

Hvis du har problemer med eller spørgsmål til Weidemanns hjemmeside, er du velkommen til at kontakte vores webmaster: webmaster@weidemann.de.Udgave: september 2012